ประวัติบริษัท
             บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และพิมพ์ย้อม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ผลิตสินค้า POLYESTER สำหรับแฟชั่นนำสมัยที่มีคุณภาพที่ดีมาก ในปัจจุบันของไทย และเป็นบริษัทในเครือTEIJN GROUP ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก(BOI) เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยนำศิริการทอ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 โดยโรงงาน ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด และเพิ่มทุนการจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท เมื่อปี 2538 นอกจากนี้ยังมีโรงงานในส่วนของการพิมพ์ย้อม ตั้งอยู่ ณ ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแต่เดิมชื่อ บริษัท ไทยนำศิริ พิมพ์ย้อม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 มีทุนการจดทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท และได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 ต่อมาได้ทำการโอนกิจการให้แก่ บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ถือหุ้นโดยชาวญี่ปุ่น85 % และชาวไทย15%
         ในด้านการบริหารจัดการ จะมีผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่นหมุนเวียนกันมาบริหาร โดยได้นำเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ทั้งในด้านการผลิต และในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างตื่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลิตผ้า POLYESTER ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพนักงานมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน โดยมีการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 

 

All site contents copyright © 2012 Thainamsiri Intertex Co.,Ltd